Fitz Roy Massif (Billy Zeballos)
Fitz Roy Massif
Good day of adventure (Billy Zeballos)
Good day of adventure
Good day of adventure (Billy Zeballos)
Good day of adventure
Dinner (Billy Zeballos)
Dinner
Dinner (Billy Zeballos)
Dinner
The group (Billy Zeballos)
The group
Argentina! (Billy Zeballos)
Argentina!
(Billy Zeballos)
Hiking the glacier (Billy Zeballos)
Hiking the glacier
Photo op while hiking the Petrito Moreno (Billy Zeballos)
Photo op while hiking the Petrito Moreno
Crawling through an ice tube on the Perito Moreno Glacier (Billy Zeballos)
Crawling through an ice tube on the Perito Moreno Glacier
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Magnificent glacier (Billy Zeballos)
Magnificent glacier
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Striking views while trekking in Argentina (Billy Zeballos)
Striking views while trekking in Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Exploring Argentina (Billy Zeballos)
Exploring Argentina
Billy Zeballos
AGA8 Fitz Roy