65 Photos
View Album

Trekking - Lago de los Tres
Patagonia Trip

Gorgeous vistas all the way to our campstite at Lake Capri.