Huchuy Qosqo trail descent (Milagros Polo)
Huchuy Qosqo trail descent
Looking down on Calca, Peru (Milagros Polo)
Looking down on Calca, Peru
Hearding path in Huchuy (Milagros Polo)
Hearding path in Huchuy
Trail to Lamay (Milagros Polo)
Trail to Lamay
Campsite area (Milagros Polo)
Campsite area
Streams off the mountainside (Milagros Polo)
Streams off the mountainside
Road through the village (Milagros Polo)
Road through the village
View of Huchuy Qosqo town (Milagros Polo)
View of Huchuy Qosqo town
Inside Francisco\'s kitchen (Milagros Polo)
Inside Francisco\'s kitchen
Community of Huchuiqosco (Milagros Polo)
Community of Huchuiqosco
Dining area for camping (Milagros Polo)
Dining area for camping
Ruins along the hike (Milagros Polo)
Ruins along the hike
(Milagros Polo)
Camping area (Milagros Polo)
Camping area
(Milagros Polo)
(Milagros Polo)
(Milagros Polo)
Camping next to the ruins (Milagros Polo)
Camping next to the ruins
Road to Lamay (Milagros Polo)
Road to Lamay
Sheep pen (Milagros Polo)
Sheep pen
Young boy from the community herds livestock (Milagros Polo)
Young boy from the community herds livestock
Calca Chinche landmark beside the road (Milagros Polo)
Calca Chinche landmark beside the road
Huchuyq Resta (Milagros Polo)
Huchuyq Resta
(Milagros Polo)
(Milagros Polo)
(Milagros Polo)
(Milagros Polo)
Lago Cochapata (Milagros Polo)
Lago Cochapata
Lago Cusi Cocha (Milagros Polo)
Lago Cusi Cocha
Laguna Piuray in the mist (Milagros Polo)
Laguna Piuray in the mist
Entrance to Laguna Piuray (Milagros Polo)
Entrance to Laguna Piuray
Looking down on Lamay (Milagros Polo)
Looking down on Lamay
The mirador of the lake (Milagros Polo)
The mirador of the lake
(Milagros Polo)
Mirador de Caparay (Milagros Polo)
Mirador de Caparay
Francisco entertains with his music (Milagros Polo)
Francisco entertains with his music
Herds of sheep on the hillside (Milagros Polo)
Herds of sheep on the hillside
Road to Pongobamba (Milagros Polo)
Road to Pongobamba
Queuna Sundur Ravine (Milagros Polo)
Queuna Sundur Ravine
The Ra Kinsasalayoc alters on the mountainside (Milagros Polo)
The Ra Kinsasalayoc alters on the mountainside
Piuray dam (Milagros Polo)
Piuray dam
Potato fields (Milagros Polo)
Potato fields
washing station at campsite (Milagros Polo)
washing station at campsite
Climbing the slopes of the mountians (Milagros Polo)
Climbing the slopes of the mountians
Umasbamba (Milagros Polo)
Umasbamba
View off the cliffs (Milagros Polo)
View off the cliffs
View from the Mirador (Milagros Polo)
View from the Mirador
(Milagros Polo)
View of the valley below (Milagros Polo)
View of the valley below
MILAGROS POLO
Peru Manco Multisport